برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

امانت کتاب و استفاده از کتابخانه

اعضای محترم هیئت علمی جمعا 15 جلد کتاب و دانشجویان (ارشد،کارشناسی و کاردانی)جمعا 8جلد کتاب از مجموعه کتابخانه های دانشگاه امانت بگیرند. در صورت نیاز و با هماهنگی مسئول نیز امانت مواد کتابی برای یک دوره دیگر قابل تمدید است.

منابع بخش مرجع ،نشریات و پایان نامه ها به امانت داده نمی شود.

در صورت گم شدن کتب امانت گرفته شده ،عین همان کتاب (با ویرایش جدید) تهیه و تحویل کتابخانه خواهد شد.

امانت فقط توسط خود شخص انجام پذیرفته و امانت گرفتن به جای هر فرد دیگر تخلف محسوب نمی شود.

از تشکیل گروه های بحث و گفتگو ،مکالمه با موبایل، احتراز و سکوت محیط کتابخانه را رعایت فرمایید.

آوردن کیف و کتاب به داخل مخزن کتابخانه ممنوع می باشد.

محل مطالعه دانشجویان(برداران و خواهران) به صورت مجزا،مشخص شده و همچنین محل مطالعه اعضای هیئت علمی

مشخص و مراجعین ملزم به مطالعه در محل مشخص شده می باشند.

در صورت تاخیر طولانی مدت و عدم عودت با تشخیص کارشناس مسئول ،امانت کتب به حالت تعلیق در خواهدآمد.

به دلیل محدودیت منابع خارجی و لاتین حداکثر تمدید امانت کتاب فوق یکبار می باشد.

کتابخانه در خصوص کیف،کتاب و لوازم شخصی جامانده مراجعین ،هیچ گونه مسئولیتی نداشته و مسئولیت نگهداری و حفظ لوازم شخصی به عهده خود دانشجو و مراجعین می باشد. در صورت جا ماندن لوازم در خارج از ساعات اداری هر گونه ادعایا و اعتراضی از طرف دانشجو مورد پذیرش نبوده ،مراجعین محترم کتابخانه موظفند 5 دقیقه قبل از اتمام ساعات اداری و تعطیلی  کتابخانه لوازم شخصی خود را جمع آوری و کتابخانه را ترک نمایند.

تنظیمات قالب