برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

سرپرست کتابخانه :

نام و نام خانوادگی : شیوا جلیلی ساعتلو

 برآورد و نیازسنجی در خصوص تهیه منابع مورد نیاز کتابخانه درمحدوده امکانات سازمان - ایجاد محیطی آرام و مناسب با نیازهای مراجعه کنندگان - گردآوری، حفظ و روزآمد سازی منابع اطلاعات علمی ، تخصصی و منابع مرجع - تقویت روحیه تحقیق و پژوهش درمراجعه کنندگان و آموزش تخصصی و راهنمایی کارکنان - پیگیری و به کارگیری شیوه های نوین کتابداری و اطلاع رسانی و فناوری های پیشرفته اطلاعاتی به منظوراستفاده بهینه از نیروی انسانی، منابع، امکانات در اشاعه اطلاعات، سهولت دسترسی و عرضه فعالانه خدمات - دریافت، بررسی و اجرای پیشنهادات و نتایج، نظرسنجی از نحوه ارایه خدمات و مجموعه در جهت بهبود کمی و کیفی خدمات کتابخانه - فراهم نمودن زمینه ارتقای دانش تخصصی خود و کارمندان و ایجاد زمینه بهره گیری از آخرین دستاوردهای علمی در حوزه خدمات کتابداری جهت پیشبرد اهداف کتابخانه - ارائه اطلاعات و راهنماییهای لازم و انتخاب منابع مناسب مورد نظر و ارائه خدمات به هنگام، دقیق و کامل به مراجعه کنندگان در راستای وظایف کتابخانه - نیاز سنجی و هماهنگی سفارش و تهیه منابع کتابی، دیجیتال و نشریات از طریق اعضاء هیات علمی ، دانشجویان، گروههای آموزشی و مراجعین - نظارت بر امور امانت، خدمات مرجع و امور فنی کتابخانه - نظارت بر امر خرید و سفارشات و هماهنگی با ناشران و شرکت در نمایشگاههای کتاب جهت خرید منابع مورد نیاز - نظارت بر امور سالن های مطالعه، منابع اهدایی، و انجام تسویه حساب اعضاء - شرکت در جلسات اداری و ارایه گزارشات مورد درخواست مقام مافوق

 

کارشناس کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی :

نام و نام خانوادگی : راضیه آقازاده

انجام مراحل سفارش منابع مورد نیاز با توجه به در خواست ها و موجودی کتابخانه انجام، نظارت، پیگیری و دریافت کامل مواد سفارش شده تعامل و اخذ پیشنهادات خرید منابع از اعضای هیات علمی، دانشجویان و انجام نیازسنجی جهت گزینش و سفارش منابع بررسی ابزارهای انتخاب مواد و منابع ( مثل کتابشناسی های جاری و گذشته نگر فارسی و لاتین، چاپی و اینترنتی) و تهیه سیاهه های پیشنهادی از منابع انتخاب شده جهت سفارش ارتباط و نظارت بر روابط بین کتابخانه ای برنامه ریزی و اجرای وجین در کتابخانه با هماهنگی سرپرست کتابخانه کسب آگاهی از ویرایش های جدید ابزارهای سازماندهی مواد و پیشنهاد سفارش آن به بخش فراهم آوری نظارت بر انجام صحیح فهرستنویسی توصیفی ، تحلیلی و رده بندی منابع نظارت بر کاربرد صحیح ابزارهای سازماندهی، سر عنوان های موضوعی ، رده بندی ها ، فهرستهای مستند نمایه سازی مواد و فهرستنویسی، برنامه ریزی در امور مربوط به رایانه ای کردن اطلاعــــات منابع سازماندهی شده و گسترش شبکه کتابشنــاختی مشارکت در طراحی و توسعه نرم افزار موجود برای بخش فهرستنویسی و نمایه سازی کتابخانه همکاری و هماهنگی با بخش سفارشات ، مرجع ، امانت و نشریات ادواری کسب آگاهی از انواع منابع چاپی و الکترونیکی مرجع بویژه منابع جدید شناخت نیازهای تحقیقاتی و مطالعاتی اعضای هیاًت علمی و دانشجویان همکاری فعال در پیشبرد پژوهش های اعضای هیاًت علمی و دانشجویان دانشگاه برنامه ریزی و مشارکت در انتخاب نشریات ادواری و هماهنگی با بخش سفارشات ثبت و ضبط صحیح اطلاعات ادواری های دریافت شده و بایگانی های آنها نظارت بر امور سالن نشریات و برنامه ریزی و نظارت بر تهیه و تدارک ادواری ها و منابع وابسته به آنها مانند فهرست ها، نمایه نامه ها چکیده نامه ها انجام صحیح امور امانت، تنظیم آئین نامه امانت مواد و باز پس گیری آنها انجام و نظارت بر امور بازگرداندن و ترتیب کتب و منابع برگشتی به قفسه

 

کارشناس امور اطلاع رسانی ،امانت و آماده سازی :

نام و نام خانوادگی : شیوا جلیلی ساعتلو

انجام مراحل سفارش منابع م ورد نیاز با توجه به در خواست ها و موجودی کتابخانه انجام، نظارت، پیگیری و دریافت کامل مواد سفارش شده تعامل و اخذ پیشنهادات خرید منابع از اعضای هیات علمی، دانشجویان و انجام نیازسنجی جهت گزینش و سفارش منابع بررسی ابزارهای انتخاب مواد و منابع (مثل کتابشناسی های جاری و گذشته نگر فارسی و لاتین ، چاپی و اینترنتی) و تهیه سیاهه های پیشنهادی از منابع انتخاب شده جهت سفارش ارتباط و نظارت بر روابط بین کتابخانه ای برنامه ریزی و اجرای وجین در کتابخانه با هماهنگی سرپرست کتابخانه کسب آگاهی از ویرایش های جدید ابزارهای سازماندهی مواد و پیشنهاد سفارش آن به بخش فراهم آوری نظارت بر انجام صحیح فهرستنویسی توصیفی، تحلیلی و رده بندی منابع نظارت بر کاربرد صحیح ابزارهای سازماندهی: سر عنوان های موضوعی، رده بندی ها، فهرستهای مستند نمایه سازی مواد و فهرستنویسی برنامه ریزی در امور مربوط به رایانه ای کردن اطلاعــــات منابع سازماندهی شده و گسترش شبکه کتابشنــاختی مشارکت در طراحی و توسعه نرم افزار موجود برای بخش فهرستنویسی و نمایه سازی کتابخانه همکاری و هماهنگی با بخش سفارشات، مرجع، امانت و نشریات ادواری کسب آگاهی از انواع منابع چاپی و الکترونیکی مرجع بویژه منابع جدید شناخت نیازهای تحقیقاتی و مطالعاتی اعضای هیاًت علمی و دانشجویان همکاری فعال در پیشبرد پژوهش های اعضای هیاًت علمی و دانشجویان دانشگاه برنامه ریزی و مشارکت در انتخاب نشریات ادواری و هماهنگی با بخش سفارشات ثبت و ضبط صحیح اطلاعات ادواری های دریافت شده و بایگانی های آنها نظارت بر امور سالن نشریات و برنامه ریزی و نظارت بر تهیه و تدارک ادواری ها و منابع وابسته به آنها مانند فهرست ها، نمایه نامه ها چکیده نامه ها انجام صحیح امور امانت، تنظیم آئین نامه امانت مواد و باز پس گیری آنها انجام و نظارت بر امور بازگرداندن و ترتیب کتب و منابع برگشتی به قفسه برقراری ارتباط با سایر مراکز و کتابخانه ها به منظور ایجاد و برقراری خدمات امانت بین کتابخانه ای و خدمات تحویل مدرک نظارت بر امور سالن مطالعه انجام و نظارت بر فرآیند آماده سازی و سازماندهی منابع سرویس دهی و راهنمایی و پاسخگویی به مراجعین جهت استفاده صحیح از منابع کنترل و مراقبت از رایانه های وسخت افزار مربوطه و پیگیری معایب سیستمها و نیازهای بخش سایر امور محوله از طرف مافوق

تنظیمات قالب