برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

سرپرست کتابخانه : 

نام و نام خانوادگی :شیوا جلیلی ساعتلو

رتبه علمی : کارشناس ارشد

رشته تحصیلی : علم اطلاعات و دانش شناسی

ایمیل : shi.jalili1359@yahoo.com

شماره تماس : 32780802-044 داخلی 224 و شماره تلفن  04432754985

 

کارشناس کتابخانه:

نام و نام خانوادگی: راضیه آقازاده

رتبه علمی: کارشناس ارشد

رشته تحصیلی: فیزیولوژی پزشکی

ایمیل: r.aghazadeh1371@gmail.com

شماره تماس : 32780802-044 داخلی 223 و شماره تلفن  04432754985

 

کارشناس کتابخانه:

نام و نام خانوادگی: نسیم شهرآشوب

رتبه علمی: کارشناس ارشد

رشته تحصیلی: علم اطلاعات و دانش شناسی

ایمیل:  Nasim57@gmail.com

شماره تماس : 32780802-044 داخلی 223 و شماره تلفن  04432754985

 

تنظیمات قالب